Транскрипция Suicidal - YNW Melly

ˌсуэˈсайдэл юэр лав из ˌсуэˈсайдэл ˈлейтли айв бин ˈфилин ˌсуэˈсайдэл юэр лав из ˌсуэˈсайдэл ай сот зэт уи уёр мент […]