Транскрипция Fire of Love - Tulia

ˈфайэ, ˈфайэ, ˈфайэр ов лав ˈситин он эн ˈайсбёг ˈуэйтин фо зэ сан ˈхоупин ту би ˈрескьюд коулд энд эˈлоун […]