Транскрипция Chameleon - Michela

айм ˈблуэ зэн зи ˈоушэн айм ˈгоулдэн лайк зэ ˈрайзин сан энд айм ред уиз хот иˈмоушэн, хмм-хмм энд уэн […]