Транскрипция It’s Me - Luna & Sunny

саранхэ саранхэ саранхэ чхон поныль мархэдо моджара кыриво кыриво кыриун сунганмада то кыриво пурыго пурыго пурымён чаккуман ттоорынын ольгуль параго […]