Транскрипция Stay - BLACKPINK

тхукхамён кочхин мальттылло нэ маме санчхорыль нэнокхо мианхадан маль ханмади опси тто на хонджа вирохаго оныль харудо хокси наль ттональкка […]

Транскрипция Playing With Fire - BLACKPINK

ури омман мэиль нэге мархэссо онджена намджа чосимхараго саранъын мачхи пульчаннан катхасо тачхиникка е омма мари ккок маджыльчидо молла ноль […]

Транскрипция STAY - BLACKPINK

соу ˈизили, уиз хаш уёдз ю пут сказ ин май хат уиˈзaут ˈивэн ˈсейин ˈсори эˈген, айм ˈкамфэтин майˈселф ˈолуэйз […]