Транскрипция Still 24K - 24K

пудитхиго номоджёдо кыми кадо квэнчханаё моттвен марыль нэге хэдо нанын кырон колло ульчи анаё нан кыроль ттэ нарыль киокхэ чоги […]