Транскрипция Porcelain - Skott

хoулд юэр ˈхорсэз хoулд, хoулд зэ ˈбордэр дoунт кам ˈклoусэр дoунт, дoунт лет гoу ав ми айм лайк ˈпорсэлэн уэн […]