Транскрипция THANKS - SEVENTEEN

нан кырэттон кот катха нега оди иттонджи тыллиль ттэрамён коминдо опси ттвио кассоттон кыттэ кыттэ орёттон нэ мамын читкуджын чаннани […]

Транскрипция HIGHLIGHT - SEVENTEEN

хытходжин чогактыри моиль ттэ пиросо нан сумыль свио ту кэи пит маджухаль ттэ сорои нэирыль пакхё хэджиго одуми чхаджаоль ттэн […]

Транскрипция Simple - Seventeen

оныри маджимак и кире со итта мэирын ирокхе у тынольбын сесанъен нан монджимандо мотхан коль чаль альго итчиман свиун иль […]