Транскрипция Anaconda - Nicki Minaj

май ˌэнэˈкондэ доунт, май ˌэнэˈкондэ доунт май ˌэнэˈкондэ доунт уонт нан энˈлес ю гот банз, хан бой той неймд трой […]