Транскрипция Broken Heart - MONSTA X

иджен та чивоткетчи чинаган сарамеге мирёнын опкетчи аджик нэ киок соген нэ ёпхе анджа соксагидон не ольгульппун нои киок согесо […]