Транскрипция Silent Night - Hillsong

ˈсайлэнт найт, ˈхоули найт! ол из кам, ол из брайт. рaунд ён ˈвёджин, ˈмазэр энд чайлд. ˈхоули ˈинфэнт соу ˈтендэр […]