Транскрипция A Christmas Alleluia - Chris Tomlin

ˌэлиˈлуйэ, ˌэлиˈлуйэ крайст, зэ ˈсейвьэр ов зэ уёлд хи хэз кам! ˌэлиˈлуйэ, ˌэлиˈлуйэ ˌэлиˈлуйэ, ˌэлиˈлуйэ крайст, зэ ˈсейвьэр ов зэ […]

Транскрипция Noel - Chris Tomlin

лав инˈканит, лав диˈвайн стар энд ˈейнджэлз гейв зэ сайн бaу ту бейб он ˈбендид ни зэ ˈсейвьэр ов хьюˈмэнити […]