Транскрипция EveryTime I Cry - Ava Max

ай, ай хэд э дрим зэт ай уоз ˈсинкин, слоу ˈмоушэн (ˈеври ˌсьюпэˈфишэл ˈмоумэнт) ай гет ˌоувэˈуэлмд ин ол зэ […]