Транскрипция Bitch - Allie X

ˈганэ бейк энд мейк юэр ˈдинэр куд би юэр кук ю кэн брин ми хoум зэ ˈбейкэн чап зэ ууд […]