Транскрипция Without Saying - 9th Street

хаджимальголь кырэссо морынчхок хэборильголь анбоинын котчхором польсуопнын котчхором ноль айе поджималь коль кырэтнабва томанчхиль коль кырэссо моттырынчхок кырольголь тытчидо мотханын […]