Транскрипция Istersen - Buray

зини кайбеттийим дсйгулара Бир гюлюшле кавушмакмыш ашк Сана анлатылан хер масала Биле биле алданмакмыш ашк Ансызын умутсузлук елкен ачып узаклашынджа […]